top of page

開源軟件整合

瀏覽整合在數字經濟核心科技課程和平台中的開源軟件

BACK_X4.png
Krita.png
LibreCAD.png
Inkscape.png
Godot.png
gimp.webp.png
FreeCAD.png
Blender.png
Scribus.png
Kdenlive_edited.png
OpenAL.png
Audacity.png
DaVinci.png
Apache Icon.png
Ardour.png
OpenShot.png
Arduino.png
Linux.png
Modelica.png
phpmyadmin.png
OpenGL.png
MySQL.png
MP.png
Scilab.png
Tracker.png
C++.png
Bullet Physics.png
TensorFlow.png
Phabricator.png
SciPy.png
ROS.png
Raspberry Pi.webp.png
Oroco.png
mongoDB.png
OpenDynamics.png
kisspng-java-runtime-environment-programming-language-prog-java-5b16ff20a1e683.50821417152
Python.png
KEP_06.jpg

我們專有的網上學習平台,並與免費的創意和生產工具無縫協作,為 DECT 教育即時提供作業和學習材料管理、遠端協作、分析等功能,滿足不同使用者的學術及管理需求。

OS_02.jpg

培訓專業教師計劃是維持數譜生態系統的基石。這是一個可擴展的專業發展模式,當中全面的 DECT 內容和學習管理系統可分別為教師提供相關支持。

smiling-young-asian-teacher-making-selfie-with-her-2022-03-30-14-59-24-utc.jpg

學生展才計劃為學生提供在全球數字經濟中不可或缺的知識、技能和工具, 有助學生掌握在未來世界中出類拔萃的生存技能,脫穎而出。

OS_03.jpg

Krystal OTP 包含所有辦公室軟件,有效提升日常工作效率和減輕營運成本,為當今多元化 的業務營運需求提供了完善解決方案。 

hand-with-tattoo-point-on-the-cyber-table-2022-12-15-23-00-27-utc.jpg

一項綜合計劃,旨在為個人 和公⺠提供必要的數字能力和軟技能,以便在數字經濟中生存。為了在數字時代保持競爭力和繁榮,各國需要為其公⺠提供必要的知識、技能和工具。

DECT_02_OPEN_01.jpg
DECT_06_CP_ERB_B_03.jpeg
DECT_01_AI_02_01.jpg
DECT_03_SC_014_01.jpg
DECT_07_CP_ERB_G_04.jpeg
DECT_05_OTP_05_01.jpeg
DECT_01_OPEN_02.jpg
DECT_06_CP_ERB_C_04.jpeg
DECT_03_AI_06_01.png
DECT_03_SC_016_01.jpg
DECT_07_OLE_17_01.jpeg
DECT_05_OPEN_03.jpg
DECT_01_AI_01_04.jpg
DECT_06_OPEN_02.jpeg
DECT_01_AI_07_01.jpg
DECT_03_OPEN_02.jpeg
DECT_07_OPEN_01.jpg
DECT_05_OTP_05_01.jpeg
DECT_07_I_02_01.png
DECT_06_CS_02_02.jpg
DECT_01_AI_05_02.png
DECT_03_CP_ERB_He_05.jpg
DECT_07_CS_01_04.png
DECT_09_open_01.png
bottom of page